Thông tin

1. Dịch vụ Media mua chỗ thông thường:                                                                               
- Lựa chọn kênh truyền thông
- Lựa chọn chương trình phù hợp đối tượng                                       
- Lựa chọn thời điểm tối ưu
- Tần suất và cường độ truyền thông hợp lý
- Mua chỗ truyền thông                                      
- Không thu dịch vụ phí                                                                                                                                                                             

2. Dịch vụ Media trọn gói:
- Nghiên cứu mục tiêu truyền thông
- Nghiên cứu phương tiện truyền thông
- Kế hoạch truyền thông tổng thể
- Kế hoạch truyền thông chi tiết
- Mua chỗ truyền thông
- Theo dõi truyền thông và điều chỉnh hợp lý
- Báo cáo truyền thông